Zpracování daňových přiznání včetně zajištění jejich podání na základě plné moci. Samozřejmostí je v těchto případech zajištění odkladu podání daňových přiznání k dani z příjmů o 3 měsíce, je-li to klientem požadováno. Rozsah prověření převzatých podkladů je vždy dohodnut s klientem, a to od pouhého sestavení daňového přiznání z převzatých podkladů po komplexní prověření všech relevantních skutečností označované jako daňový audit.

Daňové poradenství v oblasti DPH včetně posouzení daňových dopadů aplikace osvobození od DPH, nakládání s nemovitými věcmi, složitých vícestranných obchodů ve vztahu k jiným členským státům EU, poskytování služeb v rámci EU a vracení DPH z jiných členských států EU. U některých druhů transakcí ve vztahu k jiným členským státům EU může otázka DPH zásadním způsobem ovlivňovat realizovatelnost a rentabilitu celé obchodní transakce.

Zastupování klienta v daňovém řízení včetně zpracování všech druhů opravných prostředků.

Zpracování informací a stanovisek na odborná témata požadovaná klientem z oblasti daní a navazujících účetních předpisů dle požadavků klienta.

Průběžné daňové poradenství – osobní konzultace v sídle poradce nebo klienta na témata navržená poradcem nebo požadovaná klientem zejména v návaznosti na konkrétní projekty realizované klientem nebo měnící se právní prostředí v daňové oblasti.

Posouzení daňových dopadů uzavřených smluv a daňové poradenství v souvislosti s uzavíráním smluvních vztahů, neboť v těchto případech lze významně redukovat případná rizika vznikající v budoucnosti.

Due diligence – v souvislosti s akviziční činností klientů provádíme prověřování historie a současnosti nakupovaných společností s důrazem na identifikaci možných rizik převzatých klientem v rámci akvizice.

Daňové poradenství s mezinárodním prvkem včetně zastupování stálých provozoven (organizačních složek) zahraničních osob, českých podnikatelských subjektů se stálou provozovnou (organizační složkou) v zahraničí a fyzických osob s příjmy ze zahraničí včetně aplikace příslušných metod zamezení dvojího zdanění.

Ve spolupráci s externími partnery zajišťujeme také právní poradenství, auditorské služby nebo služby oceňování včetně oceňování podniků v rámci podnikových kombinací.

Další služby dle dohody.