Informujeme Vás v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR), že Vaše osobní údaje budou zpracovány kanceláří daňového poradce Ing. Zbyněk Chmelař, daňový poradce, ev. č. KDP ČR 3200, se sídlem Dolnice 1645/9, 621 00 Brno, kancelář Zahradnická 223/6, 603 00 Brno, +420776712623, zbynek.chmelar@lazenskysvihak.cz (dále jen „správce“). Osobní data fyzických osob zpracováváme a uchováváme za účelem poskytnutí služby těmto osobám a/nebo jejich zaměstnavatelům/osobám blízkým, z důvodů požadovaných zvláštními právními předpisy v souvislosti s poskytovanou službou a/nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu (např. řešení škod a pojistných událostí, reklamací, prokazování splnění povinností dle tzv. AML zákona, apod.). Kromě údajů nezbytných pro poskytnutí služby bude využita adresa elektronické pošty a mobilní telefon jako prostředků operativního bezodkladného kontaktování klienta poradcem.

Data jsou uchovávána ve hmotné a/nebo elektronické podobě a jsou v závislosti na jejich povaze odpovídajícím způsobem chráněna. Informační systémy, ve kterých jsou data zpracovávána, jsou připraveny pro plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Na zpracovávaná data se ve většině případů vztahuje profesní mlčenlivost stanovená zvláštními právními předpisy. Osobní data jsou zpracovávána v nezbytném rozsahu. S osobními údaji mohou nakládat kromě vybraných zaměstnanců také externí spolupracovníci z oblasti práva, daní, účetnictví a informačních technologií, se kterými budeme mít uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

Archivační lhůty jsou odlišné v závislosti na právním důvodu uchování osobních údajů (data budou uchována po dobu trvání smluvního vztahu a následně po ukončení smluvního vztahu po dobu nejméně 11 let). Po uplynutí archivačních lhůt budou data anonymizována nebo zničena.

Informace o externích spolupracovnících a způsobu naložení s osobními údaji po uplynutí archivačních lhůt v konkrétním případě budou sdělena oprávněné osobě, která bude kontaktovat na výše uvedené emailové adrese. Po celou dobu uložení údajů máte právo na informace o jejich zpracování, můžete si k nim vyžádat přístup a požadovat případnou aktualizaci (opravu).

V případě neposkytnutí osobních údajů, dojde ve většině případů k nemožnosti poskytnout službu, což může znamenat pro subjekt osobních údajů a/nebo jeho zaměstnavatele/osobu blízkou negativní právní a finanční důsledky.

Pokud subjekt osobních údajů nesouhlasí se způsobem nebo rozsahem zpracování osobních údajů, je oprávněn se obrátit na dozorující úřad (www.uoou.cz) za účelem podání stížnosti.